V I F A  E X P O  2 0 2 2

31 August – 3 September, 2022

Show Report

VIFA EXPO 2022
from 31.8 - 3.9.2022

175 Exhibitors

(From 12 Countries)

975 Booths

(15,000 sqm)

11,156 Visitors

4,652 foreign Visitors
(From 89 Countries)

FULL SHOW REPORT (ENGLISH)

(Tiếng Việt - vui lòng xem bên dưới)

BÁO CÁO CHI TIẾT (TIẾNG VIỆT)